072206616 | 072206696

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Radi se zapravo o novcu europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata kojima se postižu ciljevi javnih politika EU.

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. u kojoj je Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Razlikujemo pet fondova pod zajedničkim nazivom Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi):

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – strukturni fondovi
 • Kohezijski fond  – strukturni fondovi
 • Europski socijalni fond (ESF) –  strukturni fondovi
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

 

Središnje koordinacijsko tijelo Republike Hrvatske nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europski fond za regionalni razvoj

Cilj:

 • jačanje gospodarske i socijalne kohezije
 • smanjivanje razlika između regija unutar EU
 • podrška u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava
 • podrška prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji
 • usmjeren na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj, kao i razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Korisnici:

 • istraživački centri,
 • lokalne i regionalne vlasti,
 • škole, sveučilišta
 • korporacije,
 • trening centri,
 • državna uprava,
 • mala i srednja poduzeća,
 • udruge,
 • javna tijela,
 • nevladine organizacije, volonterske organizacije,
 • strane tvrtke sa sjedištem u zemlji koja je pokrivena relevantnim operativnim programom ako zadovoljavaju europska pravila javne nabave 

 

Kohezijski fond

Cilj:

 • financiranje velikih infrastrukturnih projekata u najnerazvijenijim zemljama Europske unije na području okoliša i transeuropskih mreža
 • jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije u interesu promicanja održivog razvoja

Korisnici:

 • tijela javne vlasti
 • neizravno poslovni sektor (putem sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara i usluga, te obavljanje radova kao što su različite studije, građevinski radovi i slično)

 

Europski socijalni fond

Cilj:

 • promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage 
 • jačanje administrativne sposobnosti  i učinkovitosti u državnoj upravi i javnom sektoru u području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa
 • osiguravanje podršku europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti
 • ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 
 • promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva 

Korisnici:

 • tijela javne uprave i poduzeća,
 • nevladine organizacije i institucije
 • socijalni partneri lokalne i regionalne vlasti,
 • obrazovne institucije,
 • sindikati i radnička vijeća,
 • predstavnici industrije i profesionalne udruge pojedinih poduzeća

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Cilj:

 • Poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima 
 • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva 
 • Promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi 
 • Obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu 
 • Promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu 
 • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

Korisnici:

 • poljoprivredni gospodarski subjekti,
 • poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati,
 • udruge za zaštitu okoliša,
 • organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice
 • udruge žena
 • poljoprivrednici, šumari i mladi

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Cilj:

 • Održivi razvoj ribarstva
 • Održivi razvoj akvakulture
 • Održivi razvoj ribolovnih područja
 • Naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu
 • Popratne mjere

Korisnici:

 • gospodarski subjekti
 • udruge

© OTP Savjetovanje