072206616 | 072206696

Operativni programi detaljni su planovi u kojima države članice predviđaju koliko će sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova potrošiti tijekom programskog razdoblja.

Države članice prijavljuju operativne programe na temelju sporazuma o partnerstvu. U svakom se operativnom programu određuje koji će se tematski ciljevi kojima se rukovodi kohezijska politika u programskom razdoblju od 2014. do 2020. nastojati postići putem sredstava dostupnih tom operativnom programu.

Europska komisija prihvatila je Operativne programe u RH:

1. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

OP konkurentnost i kohezija je temeljni dokument koji služi provođenju kohezijske politike Europske unije. Osim toga, stavlja naglasak i mogućnosti ciljevima Europske unije koji se tiču ulaganje u rast i radna mjesta , ulaganja u infrastrukturne investicije, te se posebno orijentira na ključne generatore razvoja svakog gospodarstva – razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf

2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali razrađuje svoje ciljeve kroz četiri temeljna područja:

  • Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
  • Socijalno uključivanje
  • Obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • Dobro upravljanje

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20–%202020/OPULJP%20hr%2020150709.pdf

3. Operativni program Pomorstvo I ribarstvo 2014.-2020.

Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata za sektor ribarstva, kojim je obuhvaćeno preko 36 mjera, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu. Financijska sredstva ovog programa namijenjena su prvenstveno  razvoju ribarske infrastrukture (ribarske luke i iskrcajna mjesta) , ulaganju i modernizaciji uzgajališta te omogućavanju učinkovitijeg poslovanja ribara.

https://euribarstvo.hr/files/Operativni-program-za-pomorstvo-i-ribarstvo-RH-za-2014.-2020.-verzija-2018.-godina-2.pdf

4. Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Program sadrži 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, uključujući i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima RH.

http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/Postpristupno%20razdoblje%20%20EAFRD/PRR%202014-2020%20finalna%20inačica%20HR/PRR%20RH%202014-2020_v1.4_finalna%20inačica.pdf

© OTP Savjetovanje